Gospodarka Polski w drugiej połowie XIX w.

Tytuł „Gospodarka” jest tradycyjny i ma rangę symbolu. W polskim rozwijającym się kapitalizmie zależnym, w rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich (lepiej polskich i ościennych, gdyż Polska stanowiła wszak kraj bez...

Koniec sprawy polskiej po powstaniu styczniowym

Upadek powstania styczniowego stanowił dla narodu polskiego wstrząs ogromny, głęboki, odbierający nadzieję na przetrwanie, szok porównywalny z załamaniem po trzecim rozbiorze. Było to wynikiem nic tylko krwawych strat, zniszczeń i...

Powstanie styczniowe

Porewolucyjna konserwatywno-policyjna reakcja w Europie trwała stosunkowo krótko, od 1850 do około 1858-1860 roku. Rozpoczęty w 1857 roku kryzys gospodarczy zdecydowanie pogorszył sytuację ludności, co doprowadziło do aktywizacji ruchu robotniczego...

Wiosna Ludów

U progu lat czterdziestych narastała w wielu krajach Europy demokratyczna rewolucja, mieszczańska na Zachodzie, chłopska w centrum i na Wschodzie. Burżuazja i drobnomieszczaństwo występowały przeciw absolutystycznym rządom, żądały konstytucji i...

Wielka Emigracja

Wychodźstwo patriotyczne 1831 roku nie stanowiło w dziejach Polski XVIII-XX wieku zjawiska nowego. Polacy udawali się wszak na emigrację z powodów politycznych już po klęsce konfederacji barskiej, później zaś po...

Polska po powstaniu listopadowym

Podbite przez armię rosyjską Królestwo Polskie zostało przekazane do spacyfikowania zwycięzcy, czyli Paskiewiczowi. Car nadal mu tytuł księcia warszawskiego i mianował namiestnikiem Królestwa. Mikołaj I i nowy wielkorządca Warszawy postanowili...

Polska w pierwszym ćwierćwieczu XIX w.

W latach 1806-1831 sprawa polska powróciła na scenę historii europejskiej. Polska wyszła z politycznego niebytu. Nastąpiło częściowe odrodzenie państwowości, choć nie odrodziła się dawna Rzeczpospolita w swym przedrozbiorowym kształcie terytorialnym....

Niepodległa Polska 1831 roku

Przez osiem z górą miesięcy Polska (ograniczona do zaboru rosyjskiego, ale uznawana za narodowe państwo i wspierana przez Polaków z innych zaborów) była państwem w pełni niepodległym, choć nic uznawanym...

Wojna polsko-rosyjska 1831 roku

Rosjanie uważali, że wojna będzie szybkim i łatwym spacerem wojskowym, w wyniku którego padnie Warszawa, a oddziały polskie skapitulują. Polacy postanowili bronić się na przedpolu stolicy. Wprawdzie 14 lutego generał...

Geneza i początki powstania listopadowego

Większość polskiego „narodu politycznego” nigdy nie zrezygnowała ze zjednoczenia kraju i odzyskania niepodległości. Rozprawa w Sądzie Sejmowym udowodniła, że „starsi w narodzie” wprawdzie nie popierają spisków, lecz uznają patriotyczną motywację...