Rząd Hanny Suchockiej

Opis rządów Hanny Suchockiej, jej reformy i kolejne losy.

W dniu 11 lipca 1992 roku utworzyła nowy rząd była działaczka Stronnictwa Demokratycznego Hanna Suchocka z Unii Demokratycznej. Weszła ona w koalicję ze Zjednoczeniem  Chrześcijańsko-Narodowym. Powiązanie to było taktyczne, bez wspólnoty ideowej, choć w UD także zaczynało się tworzyć skrzydło bardziej prawicowe zbliżające się do ZChN. Rząd ten kontynuował reformę gospodarczą, która zaczynała przynosić pozytywne efekty wyrażające się nie tylko w obfitości towarów, ale też w pewnym wzroście gospodarczym.

Rząd Hanny Suchockiej podejmował znaczne wysiłki na rzecz procesu prywatyzacji istotnej dla dokonującej się transformacji gospodarczej. Doprowadził między innymi do ugody z tak zwanym Klubem Paryskim w sprawie polskiego zadłużenia oraz rozpoczął pertraktacje z podobnym Klubem Londyńskim. Wkrótce jednak okazało się, że kontrowersje wewnątrz byłego obozu solidarności przeniosły się na najwyższą płaszczyznę życia politycznego, czyli do sejmu. Na wniosek grupy posłów małego klubu solidarności w sejmie zarządzono głosowanie o wotum nieufności wobec rządu. Sejm przewagą jednego głosu wniosek uchwalił. Prezydent Lech Wałęsa jednak nie przyjął zgłoszenia dymisji rządu i postanowił 29 maja 1993 roku rozwiązać sejm i senat.