Hinduizm składa się z obszernego zbioru myśli i filozofii ułożonych w ramach wielu różnych szkół i tendencji, rozwijanych na przestrzeni wieków, gdy uczeni powracali do istniejącej literatury lub komentowali ją. Konkretne konfiguracje myśli i literatury związane z myślą hinduską są ułożone w sposób, który nie zawsze jest intuicyjnie oczywisty dla zachodniego umysłu. Zamiast tego koncepcje żywienia i formy obowiązku publicznego są łączone z poszukiwaniami epistemologicznymi i językowymi. Hinduski pogląd na wszechświat najczęściej uznaje obecność boskości w każdym aspekcie struktury egzystencji, co łączy się z poczuciem osobistego połączenia z poszczególnymi bóstwami. W konsekwencji niemożliwe jest oddzielenie właściwego zachowania od właściwych form myślenia.

Hinduskie koncepcje filozoficzne są obficie posypane wersetami eposowymi, takimi jak Bhagawadgita i Mahabharata, a także Wedy, Upaniszady i inne teksty, napisane głównie w języku sanskryckim. Ponieważ sanskryt był uważany za język święty i ściśle związany z naturą wszechświata, kwestie związane z językiem są również uważane za istotne dla filozofii.

Ogólne problemy filozoficzne obejmowały kwestie epistemiczne, moralne i metafizyczne. Obawy epistemiczne są głęboko związane z badaniem języka sanskryckiego. Zajmuje się także różnymi sposobami postrzegania i rozumienia wszechświata. Możliwe formy interakcji obejmowały wnioskowanie, percepcję zmysłową i formy logicznej dedukcji. Obejmowały one również wyższe formy jogicznej percepcji wyższych stanów duchowych, które były związane z buddyjską koncepcją oświecenia. W próbie zrozumienia duchowej natury wszechświata zaangażowanych jest wiele form medytacji.

Kwestie moralne w dużej mierze koncentrowały się na koncepcjach dharmy i karmy. To ostatnie odnosi się do wzajemnych relacji między przyczyną a skutkiem i datuje się od czasów Upaniszad. Wszystkie czyny popełnione przez jednostki są moralnie dobre lub złe, a każdy dostarczy dobrej lub złej karmy, która przywiąże się do indywidualnej duszy. Aby dusza osiągnęła swój cel, jakim jest zrozumienie natury wszechświata, konieczne jest gromadzenie dobrej karmy i eliminowanie złej karmy. Filozofowie różnili się co do skuteczności medytacji, dobrych uczynków lub działań mających na celu osiągnięcie tego zrozumienia. Dharma odnosi się do różnych metod wypełniania obowiązków, zarówno w odniesieniu do obowiązków doczesnych, jak i duchowych. Wiele nakazów dotyczących tej formy moralnego zachowania zawartych jest w Dharma Sutrach, które są tekstami, gdzie przedstawiajone różne formy zachowania. Niektóre z wielu sutr zostały następnie rozwinięte w śastry, które były używane do kształtowania hinduskich praw i regulacji społecznych, w tym systemu kastowego.

Problemy metafizyczne dotyczyły natury boskości i sposobu, w jaki można do niej podejść. Za jednostkę analizy często uważano atmana, czyli duszę. Głównym zagadnieniem metafizycznym było zrozumienie specyficznej natury atmana i jego związku z szerszym wszechświatem. Niektórzy wierzyli, że atman jest nieodłączną częścią wszechświata i reprezentuje mikroskopijną, ale nieodłączną część większego wszechświata. Osoba, która jest w stanie postrzegać tę rzeczywistość poprzez wyższą percepcję duchową, ma możliwość uwolnienia się od bolesnego cyklu narodzin i odrodzenia. Jednak późniejszy rozwój myśli kładł większy nacisk na rolę bogów i boskiej łaski w umożliwieniu atmanowi wzniesienia się na wyższy poziom zrozumienia.

Śankara (ok. 788-820 n.e.) był niedualistą szkoły Advaita Vedanta i miał wpływ na rozwój koncepcji atmana jako utożsamianego z Brahmą, czyli uniwersalną duszą, która przenika cały wszechświat. Ponieważ Brahma jest nie tylko uniwersalny, ale wieczny i wiecznie niezmienny, atman i inne fizyczne przejawy wszechświata są pewną formą cienia reprezentacji wieczności i zrozumienie tego jest  możliwe dla jednostki, poprzez rozwijanie zdolności prawdziwego widzenia, osiągnąć przebłysk rzeczywistości w procesie bardzo podobnym do buddyjskiej nirwany.