5 marca 1946 roku w amerykańskiej miejscowości Fulton, miało miejsce słynne wystąpienie Winstona Churchilla, w którym to po raz pierwszy użył stwierdzenia „żelazna kurtyna”.

Stwierdzenie to jest określeniem obszaru od Szczecina po Triest, w którym to miały podzielić się wpływy między wschodem, czyli Związkiem Radzieckim, a zachodem czyli państwami takimi jak Wielka Brytania czy USA. Stwierdzenie to uważa się powszechnie za początek okresu zimnej wojny. „Żelazna kurtyna” trafie określała sytuację szczególnie w Europie, która dosłownie została podzielona na strefy wpływów komunistów i państw zachodnich, a kontakty z państwami położonymi w innej strefie były bardzo utrudnione. Zimna wojna była konfrontacją na wielu podłożach: ideologicznym, politycznym, wojskowym czy nawet psychologicznym. Najbardziej istotny w tym okresie wydaje się być wyścig zbrojeń, włączając w to wyścig o rozpowszechnienie technologii kosmicznej i dotarcie do księżyca. Pomimo, że za rozpoczęcie zimnej wojny określa się moment wygłoszenia przez Churchilla wystąpienia w Fulton, to de facto wojna ta rozpoczęła się już w 1946 roku, kiedy to można było zauważyć znaczące nieścisłości i spory między ZSRR a zachodem. Spory te pojawiły się już przy gospodarowaniu niemieckimi strefami okupacyjnymi. Już wtedy bowiem mówiło się o rozpadzie Niemiec i powstaniu prozachodniego RFN i komunistycznego NRD.

1947 rok pogłębił różnice między wschodem a zachodem przez takie wydarzenia jak doktryna Trumana czy plan Marshalla. Pierwsza z nich miała na celu pomoc wszelkim narodom, które przeciwstawiają się supremacji i agresji zewnętrznej(w domyśle komunistycznej). Plan Marshalla znany powszechnie również w naszym kraju był planem pomocy finansowej i gospodarczej dla krajów „prozachodnich”. Jak wiadomo, Polska będąca pod uciskiem ZSRR została zmuszona do odrzucenia owego planu. Na Zimną Wojnę składają się jeszcze takie wydarzenia jak powstanie NATO w 1949 roku, wojna koreańska w latach 1950-1953, wzniesienie muru berlińskiego w 1961 czy kubański kryzys rakietowy w 1962.