Ruch spiskowy po rozbiorach Polski

Próby podziemnej, zbrojnej walki o niepodległość podjęto natychmiast po trzecim rozbiorze, były one jednak słabe, a organizacje spiskowe na ogół oderwane od ludu miejskiego i wiejskiego, (uż u progu 1796...

Polityka zaborców po rozbiorach

Prusy zagarnęły w trzecim rozbiorze 48 000 km2 (łącznie w trzech podziałach 148 000 km2 i około 2,7 miliona ludności), przy czym ogromną większość mieszkańców nowych nabytków terytorialnych stanowili Polacy...

Trzeci rozbiór Polski

Jeszcze przed ostatecznym upadkiem insurekcji toczyły się z inicjatywy Wiednia rozmowy między Rosją, Prusami i Austrią na temat nowego podziału Rzeczypospolitej, który miał ją wymazać z mapy Europy. Ale spory...

Insurekcja kościuszkowska

Sytuacja po drugim rozbiorze była dość jasna. Licząca 40 000 żołnierzy armia rosyjska okupowała kadłubową Rzeczpospolitą, a rządził jedynowładczo ambasador carski Józef Igelstróm. Wojsko polskie miano zredukować do 15 000...

Drugi rozbiór Polski

Panoszący się pod opiekuńczymi skrzydłami rosyjskich okupantów targowiczanie grabili kraj, prześladowali zwolenników dzieła Sejmu Wielkiego, konfiskowali majątki swych politycznych przeciwników, zamykali patriotyczne gazety, wprowadzili ostrą cenzurę. Na Litwie szczególną zajadłością...

Wojna polsko-rosyjska 1792 roku

Niedługo po uchwaleniu Konstytucji 3 maja Branicki, Rzewuski i Szczęsny Potocki wezwali Katarzynę II do obalenia siłą reform Sejmu Wielkiego. Dla władczyni Rosji apel przeciwników Ustawy rządowej był wygodny i...

Konstytucja 3 maja

Pomyślna dla Polski koniunktura międzynarodowa załamała się na przełomie 1790 i 1791 roku. Postępy rewolucji francuskiej poważnie zaniepokoiły mocarstwa absolutystyczne. Zbliżyły się do siebie skłócone dwory Prus, Rosji i Austrii....

Sejm Wielki (Czteroletni)

Zwołanie w październiku 1788 roku sejmu, który obradować miał cztery lata, stało się ważnym wydarzeniem nie tylko krajowym, lecz również międzynarodowym. To właśnie nowo powstały układ sił w Europie napawa!...

Odrodzenie i upadek Polski (1788-1795)

Rzeczpospolita, kraj żyjący od początku XVIII weku w gęstym mroku zależności, państwo będące bezwolną i bezrządną igraszką w rękach władców ościennych mocarstw, pozostające pod protektoratem Rosji, podnosiła się powoli (po...

Kultura oświecenia w Polsce

Nowe prądy docierały na ziemie Rzeczypospolitej dość nierównomiernie: najwcześniej chyba zapoznali się z nimi mieszkańcy Prus Królewskich. Wśród szlachty nadal dały się odczuwać silne wpływy poprzedniej, sarmackiej formacji umysłowej. Prowincja...