Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej toczącej się w latach 1919-1920 obie strony podpisały 18 marca 1921 roku w Rydze traktat pokojowy.

Traktat ryski został de facto podpisany przez 3 kraje, Polskę, Rosję Radziecką oraz Ukrainę Radziecką, a jednym z głównych ustaleń był przebieg przyszłej granicy wschodniej naszego kraju. Granica owa przebiegała wzdłuż lini Dzisna-Dokszyce-Słucz-Korzec-Ostróg-Zbrucz. Polska zobowiązała się do nie przekraczania i nie roszczenia pretensji o tereny na wschód od tej lini, a Rosja i Ukraina radziecka na zachód. Dodatkowo do traktatu dodano klauzulę o szanowaniu mniejszości narodowych i praw oraz podstawowych godności człowieka i obywatela na terenach wszystkich trzech krajów. Ministrowie spraw zagranicznych zawarli dodatkową umowę, na mocy której rozpoczęto masową repatriację oraz amnestię dla więźniów politycznych czy militarnych. Zdecydowano się również nie pamiętać wcześniejszych zbrodni przeciwko zarówno polskiej jak i radzieckiej stronie. Kolejne hasła zawarte w traktacie to poszanowanie mniejszości religijnej i tolerancja dla innowierców. Traktat ten wpłynął również znacząco na poprawę naszego dobytku kulturalnego gdyż Rosja i Ukraina radziecka zdecydowały się oddać Polsce wszelkie dobra ruchome wywiezione z naszego kraju po 1772 roku. Również stan skarbca miał ulec znaczącej zmianie poprzez odszkodowanie w wysokości 30 milionów rubli za wieloletni współudział w życiu gospodarczym Rosji podczas zaborów. Warto zaznaczyć słowo „miał” gdyż faktyczna kwota nigdy nie wpłynęła. Stosunki dyplomatyczne oraz umowa handlowa to tylko kolejne hasła, które miały na celu podporządkowanie Rosji naszego kraju. 

Podziel się z kolegami